Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa

spoločnosti Birdline s. r. o., so sídlom: Ponická 15015/7, 974 01 Banská Bystrica, IČO:  53 152 085, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 39129/S

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Birdline s. r. o., so sídlom: Ponická 15015/7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 152 085, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 39129/S ako zhotoviteľom (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) a druhou stranou – právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom ako Objednávateľom (ďalej len „Objednávateľ“), (Zmluva medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ďalej len „Zmluva“).
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a stávajú sa platnými a účinným pre zmluvné strany momentom podpisu Zmluvy. V prípade, ak Zmluva alebo jej prílohy obsahujú ustanovenia odlišné od ustanovení VOP, ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť.
 3. Vylúčiť uplatnenie VOP alebo ich časti môžu zmluvné strany iba písomným zmluvným dojednaním.
 4. VOP sú dostupné na webovom sídle Zhotoviteľa: www.birdline.sk.

 

II.

Definícia základných pojmov

 

 1. Zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom spolu s prílohami vrátane VOP, ktorej predmetom je hmotne zachytený výsledok činnosti v podobe vytvorenia internetove stránky, e-shopu, internetového marketingu, komplexného marketingu, vytvorenia korporátnej identity a brandu a súvisiace konzultačné služby špecifikované v Zmluve.
 2. VOP sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky.
 3. Podkladmi sa pre účely Zmluvy vrátane VOP rozumejú akékoľvek podklady a pokyn Objednávateľa potrebný k zhotoveniu diela, ako napr. texty, fotografie a pod.
 4. Dielom sa rozumie vyhotovenie webovej stránky, e-shopu alebo iné reklamné/propagačné plnenie pre Objednávateľa špecifikované v Zmluve.
 5. Nevhodnosťou pokynov sa rozumejú, najmä ale nie len, nevhodné, nekompletné a nedostatočné podklady, ktoré Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi pre účely zhotovenia diela.

 

 

III.

Predmet Zmluvy

 

 1. Zmluvou o dielo sa zaväzuje Zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo vykonať určité dielo a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
 2. Konkrétna špecifikácia diela je zmluvnými stranami definovaná v Zmluve alebo v jej prílohách.

 

 

IV.

Cena za zhotovenie diela a splatnosť

 

 1. Cena za dielo je dojednaná v Zmluve na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ako pevná cena bez DPH, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.
 2. Zhotoviteľ je oprávnený k cene dojednanej v Zmluve pripočítať príslušnú sadzbu DPH.
 3. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za dielo alebo akúkoľvek jej časť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre. Zaplatením ceny za dielo a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa.
 4. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, cena za dielo bude Zhotoviteľom fakturovaná vždy k 1. alebo 15. dňu v mesiaci (deň fakturácie) na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom s lehotou splatnosti 14 dní.
 5. Ak nejde o opakujúce sa plnenie, Objednávateľ je oprávnený cenu za dielo fakturovať postupne takto, prvú časť ceny vo výške minimálne 30 % z dojednanej celkovej ceny na základe faktúry vystavenej po podpise zmluvy v najbližší deň fakturácie podľa ods. 4 tohto článku. Ďalších 30 % v ďalší najbližší deň fakturácie podľa ods. 4 tohto článku a zvyšných 40 % najbližší deň fakturácie určený podľa ods. 4 tohto článku po dni dojednanom v Zmluve ako čas vykonania diela. V prípade, ak dielo nie je dodané v čase v Zmluve dojednanom ako čas vykonania diela z dôvodov na strane Objednávateľa (napr. oneskorené doručenie potrebných podkladov, neposkytnutie potrebnej súčinnosti včas a pod.), Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela tak, ako keby k vykonaniu diela došlo v čase na vykonanie diela dojednanom v Zmluve.
 6. Ak ide o opakujúce sa plnenie je Zhotoviteľ oprávnený cenu fakturovať do troch kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy a následne vždy k 1. dňu každého ďalšieho mesiaca trvania Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

 

V.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

 

 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo podľa Zmluvy, riadne a v dohodnutom čase.
 2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je viazaný pokynmi Objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo Zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo ešte pred časom dojednaným na vykonanie diela podľa Zmluvy.
 5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a konať pritom čestne a svedomito.
 6. Zhotoviteľ má právo vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie kedykoľvek počas vykonávania diela a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu (spravidla do troch dní).
 7. Ak Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť v lehote podľa ods. 6 tohto článku alebo nepredloží Zhotoviteľovi potrebné podklady v lehote podľa Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak Zhotoviteľ od Zmluvy neodstúpi, predlžuje sa čas dojednaný na vykonanie diela o čas omeškania Objednávateľa.
 8. Ak Zhotoviteľ odstúpil od Zmluvy pre omeškanie Objednávateľa a ak prekážka pre splnenie povinnosti Objednávateľa nespočíva v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť, patrí Zhotoviteľovi cena za dielo, na ktorú má nárok na základe Zmluvy. Od tejto ceny sa však odpočíta to, čo Zhotoviteľ ušetril nevykonaním diela v plnom rozsahu.
 9. Ak Zhotoviteľa zdržali vo vykonávaní diela okolnosti na strane Objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada. Nárok Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI. týchto VOP tým nie je dotknutý.
 10. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné podklady alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných podkladov a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných podkladov do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. Ak Zhotoviteľ splnil povinnosť uvedenú v tomto bode VOP, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými podkladmi alebo pokynmi, ak Objednávateľ na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval. Pri nedokončení diela má Zhotoviteľ nárok na cenu za dielo zníženú o to, čo ušetril tým, že nevykonal dielo v plnom rozsahu.
 11. V prípade, že v priebehu vykonávania diela Zhotoviteľ zistí, že podklady Objednávateľa nie sú kompletné alebo majú také nedostatky, ktoré bránia Zhotoviteľovi, aby zhotovil dielo, a Objednávateľ ani v primeranej lehote určenej Zhotoviteľom podklady nedoplní, Zhotoviteľ má právo od Zmluvy odstúpiť. O dobu, po ktorú bolo z tohto dôvodu potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.
 12. V prípade, ak sú podklady nekompletné a/alebo obsahujú nedostatky, pre ktoré je potrebné vykonať zmenu diela a Objednávateľ netrval na tom, aby Zhotoviteľ vykonal dielo podľa nekompletných a nedostatočných podkladov,  Zhotoviteľ je oprávnený primerane zvýšiť cenu za vykonanie zmeneného diela a predĺžiť čas vykonania diela dojednaný v Zmluve. Výšku ceny za zmenené dielo a predĺženie času vykonania diela sa Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť. Objednávateľ sa zaväzuje zvýšenú cenu za vykonanie diela zaplatiť.
 13. Dojednanie obsiahnuté v odseku 12. tohto článku platí rovnako aj v prípade, ak dôjde k zmene diela na žiadosť Objednávateľa.
 14. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za dielo alebo jej časti má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie diela do zaplatenia danej ceny za dielo alebo jej časti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zaplatením ceny za dielo alebo jej časti sa rozumie zaplatenie nielen dlžných faktúr, ale aj zmluvných pokút, na ktoré má Zhotoviteľ nárok. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť z tohto dôvodu, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.
 15. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie Zhotoviteľa bude prvý mesiac spolupráce s Objednávateľom na základe Zmluvy predstavovať polovicu bežného plnenia z dôvodu oboznamovania sa s informáciami o Objednávateľovi potrebnými na plnenie Zmluvy, a to počas obdobia dvoch týždňov odo dňa uzavretia Zmluvy.
 16. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný pred publikovaním diela poskytnúť Objednávateľovi grafiku, texty, zvukový a obrazový obsah na odsúhlasenie. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť sa k poskytnutej grafike, textom, zvukovému a obrazovému obsahu najneskôr nasledujúci pracovný deň.
 17. Predĺženie času dojednaného na vykonanie diela z dôvodov uvedených v tomto článku nemá vplyv na dojednania o čase fakturácie ceny diela a povinnosti Objednávateľa cenu diela na základe faktúry Zhotoviteľa uhradiť v lehote splatnosti.
 18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spracovania osobných údajov fyzických osôb, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

VI.

Práva a povinnosti Objednávateľa

 

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za zhotovenie diela vo výške dojednanej v Zmluve a v lehote splatnosti podľa článku IV. týchto VOP.
 2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať v čase dojednanom na vykonanie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj pred časom dojednaným pre vykonanie diela.
 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, o ktorú ho požiadal, a to bezodkladne (spravidla do troch dní). O počet dní omeškania Objednávateľa s poskytnutím potrebnej súčinnosti Zhotoviteľa sa predlžuje dojednaný čas vykonania diela podľa Zmluvy.
 4. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi v lehote určenej v Zmluve kompletné podklady na zhotovenie diela. V prípade, že Objednávateľ podklady neodovzdá alebo ich neodovzdá kompletné, Zhotoviteľ nie je povinný začať s vykonávaním diela až do momentu odovzdania kompletných podkladov bez nedostatkov. O počet dní omeškania Objednávateľa s odovzdaním podkladov potrebných k vyhotoveniu diela sa predlžuje čas vykonania diela dojednaný v Zmluve.
 5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 6. Predĺženie času dojednaného na vykonanie diela z dôvodov uvedených v tomto článku nemá vplyv na dojednania o čase fakturácie ceny diela a povinnosti Objednávateľa cenu diela na základe faktúry Zhotoviteľa uhradiť v lehote splatnosti.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade spracovania osobných údajov fyzických osôb, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

VII.

Odovzdanie diela

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sú súčasťou diela akékoľvek grafické prvky, Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela zaslať ich Objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ je oprávnený pred odsúhlasením grafických návrhov zaslaných Zhotoviteľom požadovať ich úpravu jedenkrát. V prípade, ak Zhotoviteľ upraví dielo v súlade s pripomienkami/námietkami Objednávateľa podľa tohto bodu VOP, nemôže byť takáto úprava predmetom reklamácie vád diela zo strany Objednávateľa podľa čl. IX. týchto VOP.
 2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ splní svoj záväzok odovzdať dielo vykonaním dohodnutých činností v zmysle dohodnutého harmonogramu a spôsobom dohodnutým v Zmluve. V prípade doručovania diela Objednávateľovi bude doručovanie prebiehať prostredníctvom emailovej pošty na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo iným v Zmluve dohodnutým spôsobom.
 3. Ak sa zmluvné strany dohodnú na osobnom odovzdaní diela, je Objednávateľ povinný prevzatie diela písomne potvrdiť svojim podpisom na odovzdávacom protokole.
 4. Odovzdaním diela Objednávateľovi dochádza k prechodu nebezpečenstva škody na diele na Objednávateľa.
 5. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu úplným zaplatením ceny za dielo.

 

 

VIII.

Práva duševného vlastníctva

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak vykonaním diela dôjde k vytvoreniu autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas na použitie diela, vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek v časovo a územne neobmedzenom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu (ďalej len „Licencia“). Licencia sa udeľuje aj ku všetkým opravám, doplneniam alebo modifikáciám diela a na všetky spôsoby jeho použitia v zmysle Autorského zákona.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie Licencie je zahrnutá v cene za dielo.
 3. Objednávateľ je dielo (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) oprávnený uverejňovať a verejne šíriť resp. sprístupňovať verejnosti v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane tlače, televízie a internetu), ako aj v odborných, osvetových, obchodných, informačných, reklamných, marketingových, propagačných a/alebo iných komunikačných materiáloch bez obmedzenia. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný Licenciu využiť.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie diela (Licenciu) žiadnej tretej osobe.
 5. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že v plnom rozsahu disponuje všetkými právami, záväzkami a súhlasmi, potrebnými na plnenie Zmluvy a potvrdzuje, že vytvorením, odovzdaním a prezentáciou diela podľa Zmluvy nebudú porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov.
 6. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo len na účel vyplývajúci zo Zmluvy. Na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom Zhotoviteľa.

 

 

IX.

Zodpovednosť za vady diela

 

 1. Dielo má vady, ak je vyhotovené v rozpore so Zmluvou.
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí Objednávateľom. Rovnako zodpovedá za to, že dielo má vlastnosti, ktoré si Objednávateľ v Zmluve vymienil.
 3. Objednávateľ je povinný si dielo prezrieť bezodkladne po jeho prevzatí. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré Objednávateľ pri konaní s odbornou starostlivosťou mohol alebo mal zistiť pri jeho prevzatí a neboli Zhotoviteľovi oznámené bez zbytočného odkladu po prevzatí Objednávateľom. Za vytknutie vád diela sa považuje aj zaznamenanie vád diela do preberacieho protokolu.
 4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov odovzdaných mu Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť alebo na ne Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
 5. Objednávateľ je povinný oznámiť vady diela Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Oznámenie musí obsahovať popis vady a dôvod, pre ktorý Objednávateľ považuje dielo za vadné.
 6. Zhotoviteľ po preskúmaní oznámenia vady diela oznámi Objednávateľovi, či vadu uznáva alebo neuznáva.
 7. Ak Zhotoviteľ oznámenú vadu uzná a ak je zhotovením diela s vadami porušená Zmluva podstatným spôsobom, môže Objednávateľ požadovať odstránenie vád, ak sú odstrániteľné, požadovať primeranú zľavu z  ceny za dielo alebo odstúpiť od Zmluvy. Voľba medzi týmito nárokmi patrí Objednávateľovi, len ak ju oznámi Zhotoviteľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže Objednávateľ meniť bez súhlasu Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo. Ak Objednávateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote podľa tohto bodu VOP, má nároky z vád diela ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
 8. Ak Zhotoviteľ oznámenú vadu uzná a ak je zhotovením diela s vadami porušená Zmluva nepodstatným spôsobom, môže Objednávateľ požadovať odstránenie vád diel alebo zľavu z ceny diela. Dokiaľ Objednávateľ neuplatní nárok na zľavu z ceny za dielo, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela. Ak Objednávateľ požaduje odstránenie vád diela, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel Zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z vád diela, ibaže Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Dokiaľ Objednávateľ neurčí lehotu podľa tohto bodu VOP alebo neuplatní nárok na zľavu z ceny za dielo, môže Zhotoviteľ oznámiť Objednávateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak Objednávateľ bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Zhotoviteľovi svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa tohto bodu VOP. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote vyplývajúcej z tohto odseku VOP, môže Objednávateľ uplatniť nárok na zľavu z ceny za dielo. Zvolený nárok nemôže Objednávateľ bez súhlasu Zhotoviteľa meniť.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po prevzatí diela Objednávateľom; inak práva zaniknú.
 10. Uplatnenie vád diela nemá vplyv na dojednania o čase fakturácie ceny diela a povinnosti Objednávateľa cenu diela na základe faktúry Zhotoviteľa uhradiť v lehote splatnosti.

 

 

X.

Zánik Zmluvy

 

 1. Zmluva zaniká:
 • dohodou zmluvných strán,
 • splnením záväzkov oboch zmluvných strán,
 • odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených vo VOP, v Zmluve alebo z dôvodov vyplývajúcich zo zákona,
 • zánikom Objednávateľa alebo Zhotoviteľa bez právneho nástupcu.
 1. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
 1. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním diela viac ako 30 dní;
 2. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo je súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným; a
 3. v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP.
 1. Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
 1. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením ceny za dielo alebo jej časti viac ako 30 dní;
 2. Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo je súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným; a
 3. v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP.
 1. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí obsahovať dôvod odstúpenia od Zmluvy, ktorý vyplýva z VOP, zo Zmluvy alebo zo zákona.
 2. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 3. Strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od Zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. Ak došlo k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinnosti Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo aj na úhradu ceny za časť diela, ktorú už vykonal.
 4. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku druhej zmluvnej strany na náhradu škody a zmluvnú pokutu, ak jej takýto nárok podľa Zmluvy a/alebo zákona vznikol.
 5. Iný spôsob ukončenia zmluvného vzťahu založeného Zmluvou ako je uvedený v tomto článku nie je prípustný.

 

 

XI.

Sankcie a zmluvné pokuty

 

 1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny diela alebo jej akejkoľvek časti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
 2. V prípade omeškania Objednávateľa s dodaním podkladov alebo ich akejkoľvek časti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100 Eur za každý deň omeškania. Dojednanie o zmluvnej pokute nemá vplyv na nárok Zhotoviteľa na náhradu škody.
 3. Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

 

 

XII.

Vyššia moc

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 

 1. Omeškanie niektorej zo zmluvných strán s plnením záväzku podľa Zmluvy nie je porušením povinnosti zmluvnej strany, ak k nemu došlo v dôsledku okolností spočívajúcich vo vyššej moci.
 2. Za vyššiu moc sa považuje: vojna, vyhlásenie núdzového stavu príslušným orgánom Slovenskej republiky, živelné pohromy, nepokoje, štrajk (okrem štrajku u povinnej zmluvnej strany) a pod.
 3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 4. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 5. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 6. O čas trvania vyššej moci alebo prekážky vylučujúcej zodpovednosť sa predlžuje čas dojednaný v Zmluve na splnenie danej povinnosti.
 7. Zmluvná strana, ktorá pre okolnosti vyššej moci resp. okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemôže splniť svoj záväzok včas, je povinná bezodkladne oznámiť túto okolnosť druhej zmluvnej strane aj s predpokladaným časom trvania tejto okolnosti. Zároveň je povinná danú okolnosť druhej zmluvnej strane preukázať, pokiaľ nejde o okolnosť, ktorá je verejne známa.

 

 

XIII.

Doručovanie

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti doručované podľa Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov (ďalej ako „Písomnosť“) jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, ktorou je adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy alebo adresa, ktorú zmluvná strana preukázateľne písomne oznámi druhej zmluvnej strane ako svoju adresu doručovania, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne oproti podpisu zástupcu príslušnej zmluvnej strany.
 2. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, kedy adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. Za deň doručenia Písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
 3. Písomnosti, ktorých doručením Zmluva nezaniká, môžu byť druhej zmluvnej strane doručované aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Písomnosť zasielaná prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje za doručenú momentom jej odoslania a to bez ohľadu na to, či jej adresát sa o jej obsahu dozvedel.

 

 

XIV.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy, a to aj len čiastočná, nemá vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné ustanovenie Zmluvy nahradia novým dojednaním tak, aby bol dosiahnutý pôvodne dojednaný účel Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi nové znenie VOP bezodkladne po vykonaní zmien.
 3. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 4. Na rozhodnutie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, je vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
 5. VOP a Zmluva sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom.
 7. VOP sú účinné odo dňa .....................................

 

Jeden e-mail a ste v obraze

Naši klienti